Šahovska pravila FIDE

fide

Pravila šaha FIDE obuhvaćaju igru za tablom.

Tekst na engleskom jeziku je autentična verzija Pravila šaha usvojena na 75.Kongresu FIDE u Calviji (Mallorca), listopada 2004. godine, a stupaju na snagu 1.srpnja 2005. U ovim Pravilima riječi “on”, “njemu” i “njegov” uključuju “ona” i “njen”.
PREDGOVOR
Pravila šaha ne mogu obuhvatiti sve moguće situacije koje se mogu pojaviti tijekom partije, niti mogu regulirati sva administrativna pitanja. U slučajevima koji nisu precizno regulirani članovima ovih Pravila, moguće je donijeti ispravnu odluku na temelju sličnih situacija obrađenih u Pravilima. Pravila podrazumijevaju da suci posjeduju potrebnu kompetenciju, zdravu prosudbu i potpunu nepristranost. Previše detaljna pravila mogla bi uskratiti sucu slobodu prosuđivanja i na taj način ga spriječiti u pronalaženju rješenja problema a na osnovu pravednosti, logike i posebnih okolnosti.
FIDE poziva sve šahovske igrače i federacije da prihvate ovakav pristup.
Bilo koja federacija je slobodna uvesti detaljnija pravila pod uvjetom:
a. da nisu ni na koji način u suprotnosti sa službenim Pravilima šaha FIDE;
b. da je njihova primjena ograničena na teritoriju dotične federacije;
c. da nisu važeća za bilo kakav FIDE meč, prvenstvo ili kvalifikacijsko natjecanje niti za turnire za stjecanje titula FIDE ili rejting turnira.
OSNOVNA PRAVILA IGRE
Član 1: Priroda i ciljevi šahovske partije
1.1 Šahovska partija se igra između dva protivnika koji naizmjence pomjeraju svoje figure na kvadratnoj ploči koja se zove “šahovska ploča”. Igrač s bijelim figurama započinje partiju. Za igrača se kaže da je “na potezu” kada njegov protivnik završi potez.
1.2 Cilj svakog igrača je izložiti protivnikovog kralja “napadu” na takav način da protivnik nema ispravnog poteza. Za igrača koji to postigne, kaže se da je “matirao” protivnikovog kralja i da je dobio partiju. Ostavljanje vlastitog kralja pod napadom, izlaganje vlastitog kralja napadu i uzimanje protivnikovog kralja nisu dozvoljeni. Protivnik čiji je kralj matiran izgubio je partiju..
1.3 Ako je pozicija takva da nijedan igrač ne može matirati drugog, partija je remi.
Član 2: Početni položaj figura na šahovskoj ploči
2.1 Šahovska ploča je sastavljena od 64 jednaka kvadratna polja u okviru 8×8, koja su naizmjence svijetle (“bijela” polja) i tamne (“crna” polja) boje.
Šahovska ploča postavlja se između igrača tako da je donje ugaono polje s desne strane svakog igrača bijele boje.
2.2 Na početku partije jedan igrač ima 16 figura svijetle boje ( “bijele” figure); drugi ima 16 figura tamne boje (“crne” figure ).
To su sljedeće figure::
Jedan bijeli kralj, obično prikazan simbolom
Jedna bijela dama, obično prikazana simbolom
Dva bijela topa, obično prikazana simbolom
Dva bijela lovca, obično prikazana simbolom
Dva bijela skakača, obično prikazana simbolom
Osam bijelih pješaka, obično prikazanih simbolom
Jedan crni kralj, obično prikazan simbolom
Jedna crna dama, obično prikazana simbolom
Dva crna topa, obično prikazana simbolom
Dva crna lovca, obično prikazana simbolom
Dva crna skakača, obično prikazana simbolom
Osam crnih pješaka, obično prikazanih simbolom

2.3 Početna pozicija figura na šahovskoj ploči je slijedeća:

tabla

2.4 Osam vertikalnih nizova polja nazivaju se “linije”. Osam horizontalnih nizova polja nazivaju se “redovi”. Prava linija polja iste boje koja se dodiruju uglovima, naziva se “dijagonala”.
Član 3: Kretanje figura
3.1 Nije dozvoljeno povući figuru na polje koje zauzima figura iste boje. Ako se figura povuče na polje koje zauzima protivnikova figura, ista se uzima i uklanja s ploče kao dio istog poteza. Za figuru se kaže da napada protivnikovu figuru ako može postići osvajanje tog polja u skladu sa Članovima 3.2 do 3.8.
Smatra se da figura napada polje čak i ako je takva figura spriječena da se pokrene na to polje zbog toga što bi to ostavilo ili postavilo kralja iste boje pod napadom.
3.2 Lovac se može kretati do bilo kog polja duž dijagonale na kojem se nalazi.
lovac
3.3 Top se može kretati do bilo kog polja na liniji ili redu na kojem se nalazi.
top
3.4 Dama se može kretati do bilo kog polja na liniji, redu ili dijagonali na kojem se nalazi.
dama
3.5 Prilikom izvođenja ovih poteza lovac, top ili dama ne mogu prijeći preko polja na kojem se nalazi neka druga figura.
3.6 Skakač se može kretati na jedno od najbližih polja onom na kojem se nalazi, ali ne na istom redu, liniji ili dijagonali.
skakac
3.7 a. Pješak se može kretati naprijed na slobodno polje neposredno ispred sebe na istoj linij

pjesak_jedno
b. u prvom potezu pješak se može kretati kao pod (a); druga mogućnost je da se pomakne za dva polja na istoj liniji ako su oba polja slobodna:

pjesak_za_dva
c. pješak se može kretati na polje zauzeto protivnikovom figurom, koje je dijagonalno ispred njega na susjednoj liniji, uzimajući tu figuru:
pjesak_jede
d. Pješak koji napada polje prijeđeno protivnikovim pješakom, a koji je bio pomaknut za dva polja u jednom potezu sa svog početnog polja, može uzeti tog protivnikovog pješaka kao da je on bio pokrenut za samo jedno polje. Ovo uzimanje je jedino ispravno samo u sljedećem potezu nakon ovog napredovanja, a naziva se uzimanje “en passant”.
en passan enpassan enpassanuzima
e. Kad pješak stigne na najudaljeniji red od svoje početne pozicije, on mora biti zamijenjen kao dio istog poteza novom damom, topom, lovcem ili skakačem iste boje. Igračev izbor figure nije ograničen samo na figure koje su bile prethodno osvojene. Ova zamjena pješaka drugom figurom naziva se “promocija” a djelovanje nove figure započinje odmah.
3.8 a. Kralj se može kretati na dva različita načina, i to:
i. pomjeranjem na bilo koje susjedno polje koje nije napadnuto jednom ili s više protivničkih figura:
kralj
ili “rohadom”. To je potez kralja i bilo kojeg topa iste boje na istom redu, koji se računa kao jedan potez kralja, a izvodi se na sljedeći način: kralj se premješta sa svog početnog polja za dva polja prema topu, nakon čega se taj top premješta na polje koje je kralj upravo prešao.
rohada rohada_izvrsena
(1) Pravo na rohadu je izgubljeno:
a. ako je kralj već bio pomjeran, ili
b. sa topom koji je već bio pomjeran
(2) Rohada je privremeno spriječena
c. ako je početno polje kralja, ili polje koje mora prijeći, ili polje koje će zauzeti, napadnuto jednom ili više protivnikovih figura.
d. ako se između kralja i topa sa kojim bi rohada bila izvršena, nalazi bilo koja figura.
3.9 Za kralja se kaže da je “u šahu” ako je napadnut sa jednom ili više protivnikovih figura, čak i onda kad se te figure i same ne mogu pomjerati na to polje zbog toga što bi to ostavilo ili postavilo kralja iste boje pod šahom. Nijedna figura ne može biti pomjerena ako se tim kralj iste boje izlaže šahu ili dovodi tog kralja u šah.
Član 4: Način pomjeranja figura
4.1 Svaki potez mora se odigrati samo jednom rukom.
4.2 Pod uvjetom da prethodno izrazi namjeru (np govoreći “j’adoube” ili “popravljam”), igrač na potezu može popraviti položaj jedne ili više figura na njihovim poljima.
4.3 Izuzev slučaja predviđenog u Članu 4.2, ako igrač koji je na potezu namjerno dotakne na ploči
a. jednu ili više svojih figura, mora pokrenuti prvu dotaknutu figuru koja se može pokrenuti, ili
b. jednu ili više protivnikovih figura, on mora uzeti prvu dotaknutu figuru koja se može uzeti, ili
c. po jednu figuru svake boje, mora uzeti protivnikovu figuru svojom figurom ili, ako je to nemoguće, pokrenuti ili uzeti prvu taknutu figuru koja može biti pokrenuta ili uzeta. Ako je nejasno da li je igrač dotakao svoju ili protivnikovu figuru, smatrat će se da je igrač dotaknuo svoju figuru prije protivnikove.
4.4 a. Ako igrač namjerno dotakne svog kralja i topa, on mora rohirati na tu stranu ako je to moguće.
b. Ako igrač namjerno dotakne topa, a zatim svog kralja, on ne može izvršiti rokadu na tu stranu i slučaj će biti reguliran Članom 4.3. (a).
c. Ako igrač, namjeravajući da rohira, dotakne kralja ili kralja i topa istovremeno ali rohada na tu stranu nije moguća, igrač mora vući svojim kraljem drugi ispravan potez koji može uključivati i rohadu na drugoj strani. Ako se kraljem ne može odigrati ispravan potez, igrač može povući bilo koji drugi ispravan potez.
d. Ako igrač promovira pješaka, izbor promovirane figure je konačan kada se figurom dotakne polje promocije.

4.5 Ako nijedna od taknutih figura ne može biti pokrenuta ili uzeta, igrač može odigrati bilo koji drugi ispravan potez.
4.6 Kada se, kao moguć potez ili dio mogućeg poteza, figura ispusti na polje, ona ne može biti povučena na drugo polje. Smatra se da je potez završen kada su ispunjeni svi bitni zahtjevi iz Člana 3:
a. u slučaju uzimanja, kada je uzeta figura skinuta sa šahovske ploče i kada je igrač, postavljajući vlastitu figuru na to novo polje, ispustio uzetu figuru iz njegove ruke;
b. u slučaju rohade, kada je igračeva ruka ispustila topa na polje koje je prethodno pređeno kraljem. Kada je igrač ispustio kralja iz ruke, potez još nije završen, ali igrač više nema pravo povući neki drugi potez, osim rohade na tu stranu, ako je to moguće;
c. u slučaju promocije pješaka, kada je pješak uklonjen sa šahovske ploče i kada je igračeva ruka ispustila novu figuru nakon njenog postavljanja na polje promocije. Ako je igrač ispustio iz svoje ruke pješaka koji je stigao na polje promocije, potez još nije završen, ali igrač više nema pravo igrati pješakom na drugo polje.
4.7 Igrač gubi pravo na reklamaciju protivnikova prekršaja iz Člana 4.3 ili 4.4 nakon što namjerno dotakne neku figuru.
Član 5: Završavanje partija
5.1 a. Partiju je dobio igrač koji je matirao protivnikova kralja. Time se partija odmah završava, pod uvjetom da je potez koji je doveo do matiranja bio ispravan potez.
b. Partiju je dobio igrač čiji protivnik izjavi da se predaje. Time se partija odmah završava.
5.2 a. Partija je završena remijem kada igrač koji je na potezu nema ispravan potez a kralj mu nije u šahu. Za tu partiju se kaže da je završena “patom”. Time se partija odmah završava, pod uvjetom da je potez koji je doveo do pata bio ispravan potez .
b. b. Partija je završena remijem kad se pojavila pozicija u kojoj niti jedan niti drugi igrač ne može matirati protivnikovog kralja bilo kakvim nizom ispravnih poteza. Za partiju se kaže da je završena u “mrtvoj poziciji”. Time se partija odmah završava, pod uvjetom da je potez koji je vodio do te pozicije bio ispravan potez.
c. Partija se završava gremijem sporazumom dvojice igrača tokom partije. Time se partija odmah završava (vidi Član 9.1.)
d. Partija se može završiti gremijem ako se bilo koja istovjetna pozicija treba pojaviti ili se pojavila na šahovskoj ploči najmanje tri puta. (vidi Član 9.2.)
e. Partija može završiti gremijem ako je svaki od igrača odigrao posljednjih 50 uzastopnih poteza bez pokretanja nijednog pješaka i bez uzimanja nijedne figure. (vidi Član 9.3.)
PRAVILA NATJECANJA
Član 6: Šahovski sat
6.1 “Šahovski sat” podrazumijeva sat koji ima dva pokazatelja vremena, povezana na način da samo jedan od njih može raditi u isto vrijeme.
“Sat” u Pravilima šaha podrazumijeva jedan od dva vremenska pokazatelja.
“Pad zastavice” podrazumijeva da je vrijeme dodijeljeno jednom igraču isteklo.
6.2 a. Pri uporabi šahovskog sata svaki igrač mora odigrati minimalan broj poteza ili sve poteze u dodijeljenom vremenskom periodu, i/ili mu može biti dodijeljeno dodatno vrijeme za svaki potez. Sve to mora biti unaprijed određeno.
b. Vrijeme koje je igrač uštedio tijekom određenog perioda, dodaje se njegovom vremenu koje mu je na raspolaganju u sljedećem periodu, osim u “time delay” načinu. (“vremensko odlaganje” o.a.).
U “time delay” načinu oba igrača dobivaju “glavno vrijeme za razmišljanje”. Oba igrača također dobivaju “fiksno ekstra vrijeme” za svaki potez. Odbrojavanje glavnog vremena počinje nakon što je isteklo fiksno vrijeme. Pod uvjetom da igrač zaustavi svoj sat prije isteka fiksnog vremena, glavno vrijeme za razmišljanje se ne mijenja, zanemarujući utrošeno fiksno vrijeme.
6.3 Svaki pokazatelj vremena ima “zastavicu”. Odmah nakon pada zastavice, zahtjevi iz Člana 6.2 (a) moraju biti provjereni.
6.4 Prije početka partije sudac odlučuje gdje će šahovski sat biti postavljen.
6.5 U vrijeme predviđeno za početak partije, uključuje se sat igrača koji ima bijele figure.
6.6 Ako nijedan igrač nije na početku prisutan, igrač koji ima bijele figure izgubit će sve vrijeme koje protekne do njegova dolaska; osim ako pravilnik takmičenja odredi ili sudac odluči drugačije.
6.7 Igrač koji dođe za šahovsku ploču sa zakašnjenjem većim od jednog sata u odnosu na predviđeni početak seanse, izgubit će partiju osim ako pravilnik takmičenja odredi ili sudac odluči drugačije.
6.8 a. U tijeku partije svaki će igrač, odigravši svoj potez na šahovskoj ploči, zaustaviti svoj sat i pokrenuti protivnikov sat. Igraču uvijek mora biti omogućeno da zaustavi svoj sat. Njegov potez se ne smatra završenim sve dok tako ne učini, osim ako se tim potezom partija završila. (vidi Član 5.1 i 5.2) Vrijeme između povlačenja poteza na šahovskoj ploči i zaustavljanja svog te pokretanja protivnikovog sata, smatra se dijelom vremena dodijeljenog igraču..
b. Igrač mora zaustaviti svoj sat istom rukom sa kojom je povukao svoj potez. Zabranjeno je držati prst na dugmetu ili iznad njega.
c. Igrači moraju prikladno rukovati šahovskim satom. Zabranjeno je snažno ga lupati, podizati ili obarati. Nekorektno rukovanje satom bit će kažnjeno u skladu sa Članom 13.4.
d. Ako igrač nije sposoban koristiti sat, onda pomoćnik kojeg zaduži igrač i koji je prihvatljiv sucu, može obavljati tu radnju. Sudac će namjestiti njegov sat na pravedan način.
6.9 Za zastavicu se smatra da je pala, kada to uoči sudac ili ispravno reklamira bilo koji od igrača.
6.10 Igrač će izgubiti partiju ako ne odigra propisani broj poteza u dodijeljenom vremenu, osim u slučajevima gdje se primjenjuju odredbe iz Člana 5.1 ili jedna od odredbi iz Člana 5.2(a), (b) i (c). Međutim, partija je remi, ako je pozicija takva da protivnik ne može matirati igračevog kralja bilo kojim nizom ispravnih poteza, čak ni pri najgoroj protu igri.
6.11 Smatra se konačnim svaka informacija koju pokazuje sat, ako na istom nema bilo kakve očigledne neispravnosti. Šahovski sat sa očiglednom neispravnošću bit će zamijenjen. Sudac će zamijeniti sat i učinit najbolju procjenu u određivanju vremena na zamijenjenom satu.
6.12 Ako su obje zastavice pale i nije moguće ustanoviti koja je pala prva, onda:
a. partija će se nastaviti ako se to desi u bilo kom periodu partije izuzev zadnjeg perioda,
b. partija je remi ako se to desi u periodu u kojem svi preostali potezi moraju biti završeni.
6.13 a. Ako partija treba biti prekinuta, sudac će zaustaviti satove.
b. Igrač može zaustaviti satove samo u slučaju da traži pomoć suca; na primjer, kada prilikom promocije potrebna figura nije dostupna.
c. U oba slučaja sudac odlučuje kada će partija biti nastavljena.
d. Ako igrač zaustavi satove da bi zatražio pomoć suca, sudac će ustanoviti da li je imao opravdan razlog za to. Ako je očigledno da igrač nije imao opravdanog razloga za zaustavljanje sata, bit će kažnjen prema Članu 13.4.
6.14 Ako se dogodi neka nepravilnost i/ili figure treba vratiti na prethodnu poziciju, sudac će uz svoju najbolju procjenu odrediti vremena prikazana na satovima. On će, također ako je to potrebno, podesiti brojač poteza na satu.
6.15 Ekrani, monitori ili demonstracijske ploče koje pokazuju trenutnu poziciju na šahovskoj ploči, poteze i broj odigranih poteza, te satovi koji također pokazuju broj poteza, dozvoljeni su u sali za igru. Međutim, igrač ne može izvršiti reklamaciju zasnovanu jedino na informaciji prikazanoj na taj način.
Član 7: Nepravilnosti
7.1 a. Ako se u tijeku partije ustanovi da je početna pozicija figura bila nepravilna, partija će se poništiti i igrat će se nova partija.
b. Ako se u tijeku partije ustanovi da je samo šahovska ploča postavljena suprotno Članu 2.1, partija se nastavlja ali se postignuta pozicija mora premjestiti na ispravno postavljenu šahovsku ploču.
7.2 Ako je partija počela s obrnutim bojama, ona će se nastaviti osim ako sudac ne odluči drugačije.
7.3 Ako igrač poremeti položaj jedne ili više figura, on će postaviti ispravnu poziciju koristeći svoje vrijeme. Ako je potrebno, igrač ili njegov protivnik zaustavit će satove i zatražiti pomoć suca. Sudac može kazniti igrača koji je poremetio položaj figura.
7.4 a. Ako se u tijeku partije ustanovi da je bio završen nepravilan potez, uključujući neispunjenje zahtjeva promocije pješaka ili uzimanja protivnikovog kralja, vratit će se pozicija kakva je bila neposredno prije nepravilnosti. Ako se ne može ustanoviti pozicija neposredno prije nepravilnosti, partija će se nastaviti od posljednje utvrđene pozicije prije nepravilnosti. Satovi će se namjestiti u skladu sa Članom 6.14. Član 4.3 primjenjuje se na potez koji zamjenjuje nepravilan potez. Partija će se zatim nastaviti od te uspostavljene pozicije..
b. Nakon obavljenog postupka iz Člana 7.4.(a), za prva dva igračeva nepravilna poteza, sudac će njegovom protivniku dodati dva minuta dodatnog vremena za svaki prekršaj; za treći nepravilan potez istog igrača, sudac će za tog igrača proglasiti partiju izgubljenom.
7.5 Ako se u tijeku partije ustanovi da su figure uklonjene s njihovih polja, bit će vraćena pozicija prije nepravilnosti. Ako se pozicija kakva je bila neposredno prije nepravilnosti ne može ustanoviti, partija će se nastaviti od posljednje utvrđene pozicije prije nepravilnosti. Satovi će biti podešeni u skladu s Članom 6.14. Partija će se zatim nastaviti od te uspostavljene pozicije.
Član 8: Zapisivanje poteza
8.1 U tijeku partije, svaki igrač je obvezan zapisivati svoje i protivnikove poteze na ispravan način, potez po potez, što je moguće jasnije i čitljivije, algebarskom notacijom (Dodatak E) na formularu za zapisivanje partija propisanom za to takmičenje. Zabranjeno je pisati poteze unaprijed, osim ako igrač reklamira remi u skladu sa Članom 9.2 ili 9.3.
Igrač može odgovoriti na protivnikov potez prije nego ga zapiše, ako to želi. On mora zapisati svoj prethodni potez prije odigravanja drugog. Oba igrača moraju na formularu za zapisivanje partija upisati ponudu remija. (Dodatak E.12).
Ako igrač nije sposoban ispunjavati formular za zapisivanje partija, onda pomoćnik kojeg zaduži igrač i koji je prihvatljiv sucu, može zapisivati poteze. Sudac će namjestiti njegov sat na pravedan način.

8.2 Formular za zapisivanje partija mora biti vidljiv sucu tokom cijele partije.
8.3 Formulari za zapisivanje partija su vlasništvo organizatora takmičenja.
8.4 Ako je igraču preostalo manje od 5 minuta na satu u nekom od perioda seanse i nema dodatnih 30 sekundi ili više koji se dodaju nakon svakog poteza, tada on nije obvezan udovoljiti zahtjevima iz Člana 8.1. Odmah nakon pada jedne od zastavica, igrač mora u potpunosti dopuniti svoj formular za zapisivanje partija prije povlačenja figure na šahovskoj ploči.
8.5 a. Ako nijedan igrač nije obvezan pisati poteze prema Članu 8.4, sudac ili njegov pomoćnik bi trebali biti prisutni i zapisivati poteze. U ovom slučaju, odmah nakon pada jedne od zastavica, sudac će zaustaviti satove. Tada će oba igrača dopuniti svoje formulare, koristeći formular suca ili protivnika.
b. Ako samo jedan igrač nije obvezan pisati poteze prema Članu 8.4, on mora u potpunosti dopuniti svoj formular za zapisivanje partija prije povlačenja figure na šahovskoj ploči. Pod uvjetom da je igrač na potezu, on može koristiti protivnikov formular, ali ga mora vratiti prije nego odigra potez
c. Ako nema potpuno upotrebljivog formulara za zapisivanje partija, igrači moraju rekonstruirati partiju na drugoj ploči uz nadzor suca ili pomoćnika. Prije početka rekonstrukcije sudac ili pomoćnik će prvo zapisati trenutnu poziciju u partiji, vrijeme na satovima i broj odigranih poteza, ako je ta informacija dostupna.
8.6 Ako se formulari ne mogu aktualizirani da pokazuju da je igrač prekoračio dodijeljeno vrijeme, sljedeći odigrani potez smatrat će se kao prvi potez sljedećeg vremenskog perioda, osim ako je očigledno da je bilo odigrano više poteza.
8.7 Na kraju partije oba igrača će potpisati oba formulara, koji pokazuju rezultat partije.Taj rezultat će ostati čak i ako je pogrešan, osim ako sudac ne odluči drugačije.
Član 9: Neriješena partija
9.1 a. Igrač koji želi ponuditi remi učinit će to nakon povlačenja poteza na šahovskoj ploči a prije nego zaustavi svoj sat i pokrene protivnikov. Ponuda u bilo kojem drugom trenutku u toku partije je također važeća, ali Član 12.5 se mora uzeti u obzir. Uz ponudu se ne mogu postavljati bilo kakvi uvjeti. U oba slučaja ponuda ne može biti povučena i ostaje važeća sve dok je protivnik ne prihvati, usmeno odbije, odbije dodirivanjem figure s namjerom da je povuče ili uzme, ili se partija završi na neki drugi način.
b. Svaki igrač mora zabilježiti ponudu na svom formularu za pisanje partija simbolom (Vidi Dodatak E13).Reklamacija gremija po Članu 9.2, 9.3 ili 10.2 smatrat će se ponudom gremija.
9.2 Partija je remi na osnovu ispravne reklamacije igrača koji je na potezu, kad se ista pozicija najmanje tri puta (ne neophodno ponavljanjem poteza)
a. upravo treba pojaviti, ako on prvo zapiše svoj potez na formularu i sucu izjavi svoju namjeru da će povući taj potez, ili
b. upravo pojavila, a igrač koji reklamira remi je na potezu.
Pozicije pod (a) i (b) smatraju se istim ako je isti igrač na potezu, figure iste vrste i boje zauzimaju ista polja, a mogući potezi svih figura obojice igrača su isti.
Pozicije nisu iste ako pješak koji je mogao biti uzet “en passant” ne može više biti uzet, ili ako je pravo na rokadu trajno ili privremeno izmijenjeno..

9.3 Partija je remi, na osnovnu ispravne reklamacije igrača koji je na potezu, ako
a. on upiše svoj potez u svom formularu i objavi sucu svoju namjeru o odigravanju tog poteza koji će rezultirati tako da su oba igrača odigrala posljednjih 50 poteza bez pomjeranja ijednog pješaka i bez ikakvog uzimanja, ili
b. su oba igrača uzastopno odigrala posljednjih 50 poteza, a da nije pomjeran nijedan pješak i nije izmijenjena nijedna figura.
9.4 Ako igrač odigra potez ne reklamirajući remi po članovima 9.2 i 9.3, on u tom potezu gubi pravo reklamiranja.
9.5 Ako igrač reklamira remi po Članu 9.2 ili 9.3, on treba odmah zaustaviti oba sata. Nije mu dozvoljeno povući svoju reklamaciju.
a. Ako se utvrdi da je reklamacija ispravna, partija odmah završava remijem.
b. Ako se utvrdi da reklamacija nije ispravna, sudac će preostalom vremenu protivnika dodati 3 minute. Dodatno, ako igrač koji reklamira ima na svom satu više od dva minuta, sudac će mu umanjiti pola njegovog preostalog vremena, ali najviše 3 minuta. Ako igrač koji reklamira ima više od jednog minuta, a manje od dva minuta, njegovo preostalo vrijeme bit će jedan minut. Ako igrač koji reklamira ima manje od jednog minuta, sudac neće vršiti izmjene na njegovom satu. Tada će se partija nastaviti i namjeravani potez se mora odigrati.
9.6 Partija je remi kada nastane pozicija u kojoj se mat ne može dati bilo kojim nizom pravilnih poteza, čak ni pri najgoroj igri. Time partija odmah završava, pod uvjetom da je potez koji je doveo do te pozicije bio ispravan.
Član 10: Igra sa ubrzanim završetkom
10.1 Igra sa ubrzanim završetkom (quickplay finish) je faza partije u kojoj svi (preostali) potezi moraju biti odigrani u ograničenom vremenu.
10.2 Ako igrač, koji je na potezu, ima manje od dva minuta na svom satu, on može reklamirati remi prije nego njegova zastavica padne. On će zaustaviti satove i pozvati suca
a. Ako se sudac uvjeri da protivnik ne ulaže napor da dobije partiju na normalan način ili da nije moguće dobiti partiju na normalan način, on će partiju proglasiti neriješenom. U suprotnom, on će odložiti odluku ili odbiti reklamaciju.
b. Ako sudac odloži odluku, protivniku mogu biti dodana dva dodatna minuta vremena za razmišljanje a partija će se nastaviti u prisutnosti suca, ako je to moguće. Sudac će proglasiti konačan rezultat kasnije u toku partije ili nakon pada zastavice. On će proglasiti partiju neriješenom ako se uvjeri da se u konačnoj poziciji ne može ostvariti dobitak na normalan način, ili da protivnik nije ulagao dovoljno napora da dobije na normalan način.
c. Ako je sudac odbio reklamaciju, protivniku će biti dosuđena dva dodatna minuta vremena za razmišljanje.
d. Odluka suca bit će konačna u vezi sa 10.2 a, b, c.
Član 11: Bodovanje
11.1 Ako unaprijed nije drugačije najavljeno, igrač koji dobije partiju ili dobije partiju bez igre, osvaja jedan (1) bod, igrač koji izgubi partiju ili izgubi bez borbe ne osvaja bodove (0), a igrač koji remizira partiju osvaja pola boda 1/2).
Član 12: Ponašanje igrača
12.1 Igrači ne trebaju činiti nikakve radnje koje bi narušile ugled šahovske igre.
12.2 a. Za vrijeme igre igračima je zabranjeno korištenje bilo kakvih bilješki, izvora informacija, savjeta ili analiza na drugoj šahovskoj ploči.
b. Strogo je zabranjeno upotrebljavati mobilne telefone ili druga elektronska sredstva u prostoru za igru koja sudac nije odobrio. Partiju će izgubiti igrač čiji mobitel zazvoni u prostoru za igru tokom partije. Rezultat protivnika odredit će sudac.
12.3 Formular se može koristiti samo za zapisivanje poteza, vremena na satovima, ponudu remija, detalja u vezi reklamacije i ostalih bitnih podataka.
12.4 Igrači koji su završili svoje partije smatrat će se gledateljima.
12.5 Igračima nije dozvoljeno da napuštaju “prostor za igru” bez dozvole suca. Pod prostorom za igru podrazumijeva se sala za igru, prostorije za odmor, prostor za osvježenje, dio određen po strani za pušače i ostala mjesta koja je odredio sudac.
Igraču koji je na potezu nije dozvoljeno da napušta salu za igru bez odobrenja suca.
12.6 Zabranjeno je smetati ili uznemirivati protivnika na bilo koji način. To uključuje neosnovane reklamacije ili neosnovane ponude remija.
12.7 Kršenje bilo kojeg stava Članova 12.1. do 12.6. podliježe kaznama u skladu sa Članom 13.4.
12.8 Igrač koji uporno odbija da se povinuje Pravilima šaha, bit će kažnjen gubitkom partije. Sudac će odlučiti o rezultatu protivnika.
12.9. Ako se utvrdi da su oba igrača kriva prema Članu 12.8, partija će biti proglašena izgubljenom za oba igrača.
Član 13: Uloga suca (vidi Uvod)
13.1 Sudac će nadgledati strogo pridržavanje Pravila šaha.
13.2 Sudac će djelovati u najboljem interesu takmičenja. On treba osigurati konstantno dobre uvjete za igru i da igrači ne budu uznemiravani. On će nadzirati tijek takmičenja.
13.3 Sudac treba promatrati partije, posebno kada su igrači u vremenskoj oskudici, provoditi odluke koje donese i izricati igračima odgovarajuće kazne.
13.4 Sudac može primijeniti jednu ili više od sljedećih kazni:
a. opomena,
b. uvećanje preostalog vremena protivniku,
c. smanjenje preostalog vremena prekršitelju,
d. proglašenje partije izgubljenom,
e. smanjenje bodova prekršitelju u toj partiji,
f. povećanje bodova protivniku u toj partiji do mogućeg maksimuma za tu partiju,
g. isključenje sa takmičenja.
13.5 Sudac može dodijeliti jednom ili obojici igrača dodatno vrijeme u slučaju ometanja partije sa strane.
13.6 Sudac se ne smije miješati u tijek partije osim u slučajevima opisanim u Pravilima šaha. On neće ukazati na broj odigranih poteza osim kada se primjenjuje Član 8.5, kada je pala bar jedna od zastavica. Sudac se treba suzdržavati da informira igrača da je njegov protivnik odigrao potez ili da igrač nije pritisnuo svoj sat.
13.7 a. Gledatelji i igrači u drugim partijama ne smiju govoriti ili se na drugi način miješati u partiju. Ako je potrebno, sudac može udaljiti prekršitelje iz sale za igru.
b. Svakome je zabranjena upotreba mobilnih telefona u prostoru za igru i bilo kojem drugom prostoru koje odredi sudac.
Član 14: FIDE
14.1 Savezi članovi FIDE, mogu zahtijevati od FIDE službeno pojašnjenje o problemima koje se odnose na Pravila šaha..
DODACI
A. Prekinute partije
A1. a. Ako partija nije završena u vremenu predviđenom za igru, sudac će zatražiti od igrača koji je na potezu da “kuvertira” taj potez. Igrač mora zapisati svoj potez jasnom notacijom u svoj formular, staviti svoj i protivnikov formular u kuvertu, zatvoriti kuvertu i tek tada zaustaviti svoj sat, bez pokretanja protivnikovog sata. Sve dok nije zaustavio satove, igrač zadržava pravo da promijeni svoj kuvertirani potez. Ako nakon što mu je sudac rekao da kuvertira potez, igrač odigra potez na šahovskoj ploči, on mora taj isti potez upisati na svom formularu kao svoj kuvertirani potez.
b. Igraču na potezu koji prekida partiju prije kraja seanse, na potrošeno će se vrijeme na satu dodati sve preostalo vrijeme do kraja seanse koje će tako biti i zapisano.
A2. Na kuverti treba naznačiti sljedeće:
a. imena igrača;
b. poziciju neposredno prije kuvertiranog poteza;
c. vrijeme koje je utrošio svaki igrač;
d. ime igrača koji je kuvertirao potez ;
e. broj kuvertiranog poteza;
f. ponudu remija, ponuđenu prije prekida partije;
g. datum, vrijeme i mjesto nastavka partije;
A3. Sudac treba provjeriti točnost podataka u kuverti i odgovoran je za njeno sigurno čuvanje.
A4. Ako igrač ponudi remi nakon što je njegov protivnik kuvertirao potez, ponuda je važeća dok je protivnik ne prihvati ili odbije kao u Članu 9.1.
A5. Prije nego što se partija nastavi, pozicija neposredno prije kuvertiranog poteza bit će postavljena na šahovsku ploču a na satovima naznačena vremena koja su bila u trenutku prekida partije.
A6. Ako je prije nastavka partije dogovoren remi ili ako jedan od igrača obavijesti suca da predaje, partija je završena.
A7. Kuverta će biti otvorena samo ako je prisutan igrač koji mora odgovoriti na kuvertirani potez.
A8. Osim u slučajevima spomenutim u Članu 6.10 i 9.6, partija je izgubljena za igrača čiji kuvertirani potez je
a. dvosmislen, ili
b. zapisan tako da je nemoguće ustanoviti njegovo pravo značenje, ili
c. nepravilan.
A9. Ako u dogovoreno vrijeme nastavka
a. igrač koji treba odgovoriti na kuvertirani potez je prisutan, kuverta se otvara, odigra se kuvertirani potez na ploči i njegov sat se pokrene.
b. igrač koji treba odgovoriti na kuvertirani potez, nije prisutan, njegov sat bit će pokrenut. Po dolasku, on može zaustaviti sat i pozvati suca. Tada se kuverta otvara i kuvertirani potez se povlači na šahovskoj ploči. Njegov sat se ponovo pokreće.
c. igrač, koji je kuvertirao potez nije prisutan, njegov protivnik ima pravo zapisati svoj odgovor na formularu, zatvoriti svoj formular u novu kuvertu, zaustaviti svoj sat i pokrenuti sat odsutnog protivnika, umjesto da odgovori na normalan način. Ako tako postupi, kuverta će biti predana sucu na čuvanje i otvorena po dolasku odsutnog igrača.
A10. Igrač će izgubiti partiju, ako za šahovsku ploču dođe sa više od jednog sata zakašnjenja od vremena predviđenog za nastavak partije (osim ako pravila takmičenja odrede ili sudac ne odluči drugačije).
Međutim, ako igrač koji je kuvertirao potez kasni, o partiji se odlučuje drugačije. Ako je:
a. odsutni igrač dobio partiju na osnovu činjenice da je kuvertirani potez mat, ili
b. odsutni igrač postigao remi na osnovu činjenice da je kuvertirani potez pat ili se na ploči pojavila pozicija opisana kao u Članu 9.6, ili
c. igrač prisutan za pločom izgubio partiju prema Članu 6.10.
A11. a. Ako se izgubi kuverta koja sadrži kuvertirani potez, partija će se nastaviti od pozicije i sa vremenima na satovima zabilježenim u trenutku prekida. Ako se ne može utvrditi koliko je vremena svaki igrač utrošio, satove će namjestiti sudac. Igrač koji je kuvertirao potez, odigrat će potez za koji izjavi da ga je kuvertirao.
b. Ako nije moguće ustanoviti poziciju, partija se poništava i nova partija se mora igrati.
A12. Ako na nastavku partije jedan od igrača ukaže, prije nego što odigra prvi potez, na to da jedan od satova ne pokazuje točno vrijeme, greška se mora ispraviti. Ako greška ne bude ustanovljena, partija se nastavlja bez korekcije osim ako sudac ne procijeni da će posljedice biti suviše ozbiljne.
A13. Trajanje svake seanse nastavka partije bit će kontrolirano na satu suca. Vrijeme početka i završetka bit će unaprijed najavljeno.
B. Ubrzana igra
B1. “Partija sa ubrzanom igrom” (“rapidplay game”) je partija u kojoj svi potezi moraju biti odigrani u određenom vremenu od 15 do 60 minuta po igraču ili kada je dodijeljeno vrijeme + 60 puta bilo kojeg povećanja, u rasponu od 15 do 60 minuta.
B2. Igrat će se po Pravilima šaha FIDE, osim tamo gdje su zamijenjena sljedećim Pravilima za ubrzanu igru.
B3. Igrači ne moraju pisati poteze.
B4. Kada svaki igrač odigra tri poteza, ne može se više reklamirati nepravilan položaj figura, šahovske ploče ili nepravilno podešeno vrijeme na satu. U slučaju da su kralj i dama zamijenili mjesta, rohada s tim kraljem nije dopuštena.
B5. Sudac će donijeti odluku prema Članu 4 (Način pomjeranja figura) samo u slučaju zahtjeva jednog ili obojice igrača.
B6. Nepravilan potez je završen čim je protivnikov sat pokrenut. Protivnik tada ima pravo reklamirati da je igrač odigrao nepravilan potez ali prije nego odigra svoj potez. Samo poslije takve reklamacije sudac će donositi odluke. Ipak, ako su oba kralja u šahu ili je promocija pješaka nedovršena, sudac će po mogućnosti intervenirati.
B7. Smatra se da je zastavica pala kada igrač to osnovano reklamira. Sudac će se suzdržati od upozorenja na pad zastavice.
B8. Da bi reklamirao pobjedu na vrijeme, igrač koji reklamira mora zaustaviti oba sata i obavijestiti suca. Reklamacija je ispravna ako poslije zaustavljanja satova, zastavica igrača koji reklamira stoji gore a zastavica njegovog protivnika stoji dolje.
B9. Ako su obje zastavice pale, partija je remi.
C. Brzopotezna igra
C1. Brzopotezna partija je partija u kojoj svi potezi moraju biti odigrani u određenom vremenu manjem od 15 minuta po igraču ili kada je dodijeljeno vrijeme + 60 puta bilo kojeg povećanja, manje od 15 minuta.
C2. Igrat će se po Pravilima za ubrzanu igru kao u Dodatku B, osim gdje su ona zamijenjena sljedećim Pravilima za brzopoteznu igru. Članovi 10.2 i B6 se ne primjenjuju.
C3. Nepravilan potez je završen čim je protivnikov sat pokrenut. Protivnik tada ima pravo reklamirati pobjedu, prije nego odigra svoj potez. Međutim, ako protivnik ne može matirati igrača bilo kakvom serijom ispravnih poteza, ni pri najlošijoj protu igri, tada igrač ima pravo reklamirati remi prije nego odigra svoj potez. Kada protivnik odigra svoj potez, nepravilan potez se ne može ispraviti.
D. Završetak ubrzanom igrom kada sudac nije prisutan
D1. Kad se partije igraju kao u Članu 10, igrač može reklamirati remi ako ima na svom satu manje od dvije minute, a prije nego mu padne zastavica. Time se partija završava.
On može reklamirati na osnovu
a. toga što njegov protivnik ne može dobiti normalnim sredstvima, i/ili
b. toga što njegov protivnik ne ulaže napor da pobijedi na normalan način.
U slučaju (a) igrač mora zapisati završnu poziciju, a njegov je protivnik verificirati.
U slučaju (b) igrač mora zapisati završnu poziciju i podnijeti ažuriran formular. Protivnik će provjeriti oboje, formular i završnu poziciju.
Reklamacija će biti podnijeta sucu čija će odluka biti konačna.
E. Algebarska notacija
FIDE priznaje za svoja turnire i mečeve samo jedan sistem notacije, Algebarski sistem i preporučuje uporabu ove jednoobrazne šahovske notacije za literaturu i časopise. Formulari sa drugačijim sistemom notacije ne mogu biti upotrijebljeni kao dokazni materijal u slučajevima u kojima se formular igrača normalno upotrebljava u tu svrhu. Sudac koji primijeti da se igrač služi drugom notacijom umjesto algebarske, treba opomenuti igrača u vezi ovog zahtjeva.
Opis algebarske notacije
E1. U ovom opisu, pod “figurom” se smatra figura drugačija od pješaka.
E2. Svaka figura je označena početnim, velikim slovom svog imena. Primjer: K = kralj (k, D = dama, T = top, L = Lovac, S= skakač.
E3. Za prvo slovo imena figure svaki igrač može koristiti prvo slovo imena figure koje se obično upotrebljava u njegovoj zemlji. Primjer: F=fou (lovac na francuskom), L=loper (lovac na holandskom). U tiskanim časopisima preporučuje se uporaba simbola figura.
E4. Pješaci se ne obilježavaju prvim slovom, ali se prepoznaju odsustvom takvog slova. Primjeri: e5, d4, a5.
E5. Osam linija ( s lijeva na desno za bijelog i s desna na lijevo za crnog) obilježavaju se, za svaku posebno redom, malim slovima, a, b, c, d, e, f, g, h.
E6. Osam redova (od dna do vrha za bijelog i od vrha do dna za crnog) obilježavaju se, za svaki posebno redom, brojevima 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stoga, u početnoj poziciji bijele figure i pješaci postavljeni su na prvom i drugom redu a crne figure i pješaci na osmom i sedmom redu.
E7. Zbog prethodnih pravila, svako od 64 polja nepromjenljivo je označeno jedinstvenom kombinacijom slova i broja.

E8. Svaki potez figure označen je a) prvim slovom imena figure koja je u pitanju i b) poljem na koje dolazi. Nema crtice između a) i b). Primjeri: Le5, Sf3, Td1.
U slučaju pješaka označava se samo polje na koje dolazi. Primjeri: e5, d4, a5.
E9. Kad se uzima figurom, stavlja se x između a) prvog slova imena figure koja je u pitanju i b) polja na koje dolazi. Primjeri: Lxe5, Sxf3, Txd1.
Kad se uzima pješakom, mora se označiti linija sa koje polazi, zatim znak x, te polje dolaska. Primjeri: dxe5, gxf3, axb5. U slučaju uzimanja “en passant”, kao polje dolaska se označava polje na kojem pješak koji uzima konačno ostaje., a “e. p.” se dodaje notaciji. Primjer: exd6 e. p.
E10. Ako se dvije iste figure mogu pokrenuti na isto polje, figura koja je pokrenuta označava se kako slijedi:
1. Ako su obje figure na istom redu sa: a) prvim slovom imena figure, b) linijom polja polaska, i c) poljem dolaska.
2. Ako su obje figure na istoj liniji sa: a) prvim slovom imena figure, b) redom polja odlaska, i c) poljem dolaska.
3. Ako su figure na različitim redovima i linijama, preferira se metoda 1. U slučaju uzimanja, između b) i c) mora se staviti x.
Primjeri:
Dva skakača se nalaze na poljima g1 i e1 i jedan od njih se pokreće na polje f3: u tom slučaju može biti Sgf3 ili Sef3.
Dva skakača se nalaze na poljima g5 i g1 i jedan od njih se pokreće na polje f3: u tom slučaju može biti S5f3 ili S1f3.
Dva skakača se nalaze na poljima h2 i d4 i jedan od njih se pokreće na polje f3: u tom slučaju može biti Shf3 ili Sdf3.
Ako na polju f3 vrši uzimanje, prethodni primjeri mijenjaju se stavljanjem x: (1) se piše ili Sgxf3 ili Sexf3, (2) ili S5xf3 ili S1xf3, (3) ili Shxf3 ili Sdxf3, zavisno od slučaja.
E11. Ako dva pješaka mogu uzeti istu figuru ili protivnikova pješaka, pješak koji se pokrenuo označava se a) slovom linije polaska, b) jednim x, c) poljem dolaska. Primjer: Ako se bijeli pješaci nalaze na poljima c4 i e4, a crni pješak ili figura na d5, notacija za potez bijelog je ili cxd5 ili exd5, zavisno od slučaja.
E12. U slučaju promocije pješaka, upisuje se aktualni potez pješaka, a odmah zatim prvo slovo imena nove figure. Primjeri: d8D, f8S, b1L, g1T.
E13. Ponuda remija se označava sa (=).
Osnovne skraćenice:
0-0 rokada sa topom h1 ili h8 (mala rokada)
0-0-0 rokada sa topom a1 ili a8 (velika rokada)
x uzimanje
+ šah
++ ili # mat
e.p. uzimanje “en passant”
Primjer partije: 1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. d4 exd4 4. e5 Se4 5. Dxd4 d5 6. exd6 e.p. Sxd6 7. Lg5 Sc6 8. De3+ Le7 9. Sbd2 0-0 10. 0-0-0 Te8 11. Kb1(=)
F. Pravila za igru sa slijepima i igračima hendikepiranog vida
F1. Direktori turnira imaju ovlaštenja prilagoditi sljedeća pravila prema lokalnim okolnostima. U takmičarskom šahu između igrača koji vide i igrača hendikepiranog vida (stvarno slijepih), i jedan i drugi igrač mogu zatražiti korištenje dvije šahovske ploče, od kojih normalnu ploču upotrebljava igrač koji vidi, a specijalno napravljenu ploču igrač hendikepiranog vida. Specijalno napravljena ploča mora zadovoljiti sljedeće zahtjeve:
a. da su joj najmanje dimenzije 20 za 20 centimetara;
b. da su crna polja neznatno izdignuta;
c. da ima sigurnosni otvor za pričvršćivanje na svakom polju;
d. da svaka figura ima kolčić koji odgovara sigurnosnom otvoru za pričvršćivanje;;
e. da su figure tipa Staunton, i da su crne figure posebno označene.
F2. Igra će se odvijati po sljedećim pravilima:
1. 1. Potezi će se jasno objavljivati, protivnik potez ponavlja i izvodi na svojoj šahovskoj ploči. Prilikom promocije pješaka, igrač mora objaviti koju figuru je odabrao
2. Smatrat će se da je figura na šahovskoj ploči igrača hendikepiranog vida dotaknuta onda kada je izvučena iz otvora za učvršćivanje.
3. Smatrat će se da je potez odigran kada je:
a. u slučaju uzimanja, uzeta figura sklonjena s ploče igrača koji je na potezu,
b. figura postavljena u drugi otvor za učvršćivanje,
c. potez objavljen.
Samo tada protivnikov sat bit će pokrenut.
Za igrača koji vidi, u pogledu točaka 2. i 3., važe normalna pravila.

4. Bit će dopušten specijalno konstruirani sat za igrače hendikepiranog vida. On obuhvata sljedeće karakteristike:
a. Brojčanik opremljen pojačanim kazaljkama, na kojem je svaka peta minuta označena jednom točkom, a svaka petnaesta minuta s dvije tačke.
b. Zastavicu koja se može lako napipati. Treba paziti da zastavica bude napravljena da omogući igraču da napipa minutnu kazaljku u posljednjih 5 minuta punog sata.

5. Igrač hendikepiranog vida mora bilježiti poteze Braillovim pismom ili običnim pismom ili snimati na magnetofonu.
6. Greška u govoru prilikom objavljivanja poteza mora odmah biti ispravljena i prije nego sat protivnika bude pokrenut.
7. Ako bi tijekom partije nastale različite pozicije na dvije šahovske ploče, one se moraju korigirati uz pomoć kontrolora i uz pomoć oba formulara. Ako se dva formulara podudaraju, igrač koji je zapisao korektan potez, ali odigrao pogrešan, mora popraviti svoju poziciju tako da odgovara potezu na formularima.
8. Ako se pored različite pozicije, razlikuju i zapisi u formularima za pisanje partija, potezi će se povratno vratiti do pozicije u kojoj se formulari podudaraju, a kontrolor će prema tome podesiti satove.
9. Igrač hendikepiranog vida ima pravo na pomoćnika čije dužnosti mogu biti neke ili sve od sljedećih:
a. Povlačenje poteza na ploči protivnika.
b. Objavljivanje poteza obojice igrača.
c. Ažuriranje formulara igrača hendikepiranog vida i pokretanje sata njegovog protivnika (misli se na pravilo 3.c).
d. Obavještavanje igrača hendikepiranog vida (samo na njegov zahtjev), o broju odigranih poteza i utrošenom vremenu obojice igrača.
e. Reklamiranje dobitka u slučajevima kada je prekoračeno vrijeme za razmišljanje i obavještavanje kontrolora kada je igrač koji vidi, dotakao jednu od njegovih figura.
f. Obavljanje potrebnih formalnosti u slučaju prekida partije. Ako igrač hendikepiranog vida ne koristi usluge pomoćnika, igrač koji vidi može angažirati pomoćnika koji će obavljati radnje pod 9a i b.

Pravila je s engleskog jezika preveo: FIDE sudac Sead Bičević

Pravila je recenzirao: Međunarodni sudac Mirza Miralem

Zahvaljujemo Seadu i Mirzi na njihovom trudu.